Så här gjorde vi!

Så här skapade vi ”Med Lärstilar i Fokus”!

Idén till projektet kom från några av ABF:s medlemsorganisationer, samt en alltmer omfattande allmän efterfrågan efter flexibla studier. Allt fler har blivit medvetna om vilka verktyg vi förfogar över inom ABF och även de resurser som Folkbildningsnätet erbjuder. Sen tillkommer förstås den enorma mängd av verktyg på internet i övrigt. Det som har saknats enligt många, är enkla ingångar i hur man tänker när man sätter ihop sin flexibla studiecirkel eller kurs. När passar ett verktyg bra och när passar det sämre? Hur kan jag skapa en studiesituation på distans, där jag både ökar tillgängligheten till studier samt stimulerar fler än en lärstil att komma till uttryck.

Det fanns en hel del kompetens och erfarenhet samlat inom ABF, men merparten av den flexibla studieverksamheten har bedrivits av eldsjälar snarare än som ett systematiskt och centralt sanktionerat verksamhetsutvecklingsarbete.

Tillsammans med kompetenta personer från medlemsorganisationer och från ABF, så har vi resonerat kring våra erfarenheter, vad vi tror och tycker, genomfört tester samt studerat pågående verksamheter.

Lärresursens hemsida på Folkbildningsnätet består av praktiska exempel, reflektioner och metodbeskrivningar. Ambitionen har inte varit att i detalj beskriva upplägg för kompletta studiecirklar och kurser, utan snarare att vägleda pedagogen fram till ett eget sätt att tänka och resonera kring ämnet. Med vår lärresurs som inspiration hoppas vi att fler ska finna att flexibla studier ger många fördelar, och att det inte är så krångligt som man kan föreställa sig.

Tekniken

Det var viktigt att denna lärresurs skapades med samma verktyg som beskrivs så långt det var möjligt. Avvägningen mellan snygg design och studiokvalité på bilder och filmer, och att visa vad som med enkla medel är praktiskt genomförbart för den enskilde pedagogen eller lokalavdelningen är alltid svår.

Film

Vi har använt en bra webbkamera samt bra mikrofoner. Filmerna är inspelade med vanlig persondator eller via Videomaten. En del filmat material är sedan redigerat i Adobe Premiere men kunde ha redigerats i en rad gratisprogram också, då ingen avancerad redigering har gjorts annat än klipp, övergångar samt text. Formatet har varit MPEG4, och filmerna har sedan laddats upp till Folkbildningsnätets videotjänst, där omvandling sker till format som passar olika uppkopplingar per automatik.

Webbsida

Webbsidan är skapad i WordPress, ett enkelt publiceringsverktyg för både blogg och vanliga statiska sidor. Verktyget är enkelt och kräver ingen eller ringa kunskap kring webbskapande. Man kan lägga allt fokus på innehållet, men samtidigt finns massor av funktioner att lägga till för den som vill. Det innebär att man ständigt kan utveckla och förfina webbsidan över tid.

Videokonferens

Vi har spelat in videomöten, och använt oss av Folkbildningsnätets videomötestjänst. Att spela in videomöten kan göras på olika sätt. I projektet förfogade vi över ABF:s inspelningstjänst som även kan spela in videomöten, men man kan också använda olika typer av skärmfångningsprogram för detta om behovet finns.

Externt material

Vi använder bilder som har hämtats från resurser med Creative Common-märkning, och försöker i möjligaste mån att länka till resurser som härrör från folkbildningsorganisationerna i första hand.

Digital Folkbildning – Med lärstilar i fokus är en öppen lärresurs, producerad 2013 för Folkbildningsrådet av Arbetarnas Bildningsförbund – ABF. För produktion av webbsida, bild- och filmredigering står Christian Wåhlin ABF Förbundsexpedition.

Share Button