Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är ett mycket vitt begrepp, och deltagare kan förstås ha kombinationer av flera funktionsnedsättningar. Val av studieteknisk- och teknisk lösning bör alltid ske i samråd mellan deltagaren och handläggare/pedagog eller annan som ansvarar för studieverksamheten. I vissa fall bör man ta kontakt med hjälpmedelscentral eller annan specialiserad verksamhet som har sakkunskap om olika funktionsnedsättningar. En annan bra resurs kan vara att kontakta någon av de handikapporganisationer som finns, i synnerhet då många av dessa har relationer med folkbildningsorganisationerna på många plan.

Då området är så omfattande, så beskriver vi kortfattat några omständigheter som kan få dig som pedagog att hitta rätt tankesätt då du planerar din egen verksamhet.

Metod:

Rörelsehinder kan många gånger innebära att tillgängligheten till både studier och arrangemang begränsas, då det fortfarande finns många lokaler och anläggningar som saknar eller har bristfälliga lösningar. Att kunna delta via datorn, kan vara ett bra komplement även i de fall de geografiska avstånden är korta. Det kräver mindre planering och man behöver inte i förväg se över lokalernas tillgänglighet och kommunikation till lokalen.

När många av oss tänker på rörelsehinder, så tänker man ofta på rullstolar och liknande. En person i rullstol behöver ju inte ha några som helst problem att kunna delta i flexibla studier med hjälp av datorn. Men det finns andra rörelsehinder som gör att man har svårt att hantera tekniken, t.ex. mus och tangentbord. Video- och audioverktyg kan vara bra i såna fall, så att deltagaren inte begränsas allt för mycket av textbaserad kommunikation annat än läsning. Det kan vara så att detta måste ske tillsammans med personlig assistent eller anhörig, för att använda tekniken.

Social och mental hälsa är ett område som begränsar många individer från att delta i studier och arrangemang som man gärna skulle vilja studera. I denna lärresurs finns ett bra exempel belyst under rubriken ”Psykeveckan”. Problemet med att delta i samma fysiska rum som många andra personer innebär att tekniska lösningar som forum och webbsändningar passar bra. Man behöver inte heller vara utestängd från videomöten, då man själv kan välja om man vill synas eller inte via sin webbkamera. Även utan att skicka den egna bilden, så kan man se och höra andra, samt se eventuella dokument som visas.

Synnedsättning och blindhet är områden omgärdade av flera problemområden, då detta är en funktionsnedsättning med en bred skala från att klara sig med förstoringsprogramvaror till att använda punktdisplay och/eller skärmläsningsprogram. För den som är helt blind, så måste alla verktyg och webbsidor man använder fungera med skärmläsare och punktdisplay samt att man måste kunna navigera bland verktygets funktioner utan att ”fastna”, Webbsidor med så kallade ”pop-up-fönster” kan bli problem, då man lämnar huvudsidan och det inte alltid är så att användaren kan förstå detta beroende på hur webbsidan är konstruerad.

Verktyg för audiokommunikation fungerar som ett bra komplement till läs och skriv, men även videomötet kan fungera bra för en blandad grupp så länge man ser till att dokument som visas även finns tillgängliga på annat sätt än bara visuellt i videomötet. Deltagare med synskada eller blindhet, kan då få dokumenten skickade till sig inför mötet så de kan läsa med skärmläsare och/eller punktdisplay. Just skärmläsare hamnar dock ofta i konflikt med ljudet från övriga deltagare i mötet, vilket kan bli rörigt för samtliga. Val av realtidsverktyg bör göras med omsorg och att man ser en tydlig nytta och mervärde med dessa.

Kognitiva funktionsnedsättningar är så mångfacetterade att det är svårt och olämpligt att generalisera. Graden av funktionsnedsättning kan vara väldigt varierande, och det kan finnas rörelsehinder med i bilden som ytterligare parameter. För flexibla studier så är dock tekniken idag så diversifierad och anpassningsbar, att alltfler kan delta i studier utifrån de egna förusättningarna än någonsin.

Man bör arbeta mycket med det visuella, taktila och kinestetiska. Använd bilder, dramatiseringar och bra filmat material istället för långa textavsnitt. I denna grupp så kan även videokonferens användas, med eller utan webbkamera. Inte minst ger det en möjlighet till minskad känsla av isolering. Man kan också samlas i mindre lokala grupper, t.ex. på ett gruppboende, och ta del av en webbsänd föreläsning eller dramatisering som man sedan kan diskutera i sin grupp.

Läs- och skrivsvårigheter är ett område där datorn och nätet har haft stor betydelse, i synnerhet sen tekniken gav möjlighet till multimediala upplevelser och inte bara information i text. Sociala media och klassiska textbaserade forum fungerar i regel utmärkt som central resurs, men innehållet får vara lättläst och att man undviker långa texter. Videomaten är ett bra verktyg för deltagarna för att kommentera och presentera, vilket bör stimuleras av cirkelledaren/läraren genom att hen själv använder audiovisuella verktyg som alternativ och/eller stöd till textdokument.

Hörselnedsättning och dövhet som innebär att man använder teckenspråk i första hand kan också dra stor nytta av distansstudier. Verktyg som Videomaten och videokonferens gör att man kan förmedla sina frågor och kommentarer med teckenspråk som ett bra komplement till att läsa och skriva i forumet. Viktigt är att man har en bra webbkamera och ett bra ljus i rummet så att bilden blir tydlig och följsam.

En bra lärresurs om detta hittar ni här!

Share Button